Nov 18 2020
金龙机电股份有限公司关于签订项目投资意向协议书的公告。
Aug 26 2020
金龙机电股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告。
Aug 25 2020
金龙控股集团有限公司关于《简式权益变动报告书》的更正公告。
Aug 25 2020
金龙机电股份有限公司简式权益变动报告书。
Aug 25 2020
金龙机电股份有限公司关于聘任财务总监的公告。
Aug 25 2020
金龙机电股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告。
Aug 25 2020
金龙机电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告。
Aug 25 2020
金龙机电股份有限公司2020 年半年度报告。